• برای ایران 1425
  • For Iran 2046
آخرین‌خبر:

فضای اشتراکی مرکز نوآوری صبا؛ ایستگاه تکامل زندگی و کار

فضای کار اشتراکی صبا امکان استفاده از مشاوران زبده کسب و کار، اشتراک دانش و تجربه بین افراد مستعد، توانمند و موفق و کاهش هزینه اداره یک دفتر کار را فراهم می‌کند و در مسیر موفقیت برای جذب سرمایه گذاران مناسب در کنار شماست.

تصاویر :

کارگاه آموزش «برندسازی شخصی» ویژه تیم‌‌های استارتاپی در مرکز نوآوری صبا

فیلم‌ها:

شتاب‌دهی

استارتاپ‌استودیو

تأمین‌مالی

توسعه‌بازار

فضای‌کار‌اشتراکی

رویداد

1
1
1
1
1
1

استارتاپ‌ها

📘 یادداشت ها

نظرات و نوشته های مرکز نوآوری صبا

📊 آمارنامه

آمارهای مختلف

📜 مقالات

مقالات علمی حوزه نوآوری و بازنشستگان

شرکا و همکاران استراتژیک

فهرست