» اعضای هیئت‌مدیره «

علیرضا رحیمی

رئیس هیئت‌مدیره

محسن احمدپور

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

وحید بیگدلی

عضو هیئت‌مدیره

» مدیران «

محمدابراهیم احتشامی

سرپرست دپارتمان توسعه ارتباطات و بازار

امین پزشکیان

مدیر دپارتمان اجرایی و فضای کار اشتراکی

منیره تقی پور

سرپرست دپارتمان نوآوری
فهرست