توسعه بازار

مرکز نوآوری صبا با حمایت صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا شکل گرفته است. این صندوق با حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ذینفع ارتباط مستقیم دارد که با در نظر گرفتن اعضای خانواده آن‌ها، جمعیت قابل توجهی می‌شود. یکی از خدمات اختصاصی مرکز نوآوری صبا، توسعه بازار کسب‌وکارها به این جامعه مخاطبان است.

توسعه بازار در مرکز نوآوری صبا طی سه مرحله انجام می‌شود:

شناسایی کسب‌وکارهای توسعه‌یافته و ارزیابی آن‌ها

برای آگاهی از ویژگی‌های جمعیت‌شناختی ذی‌نفعان صندوق بازنشستگی کشوری با ما تماس بگیرید.

مزیت‌های مرکز نوآوری صبا در توسعه بازار

 ارتباط بی‌واسطه با بازار هدف از طریق مرکز ارتباط با ذی‌نفعان صندوق بازنشستگی
دسترسی به بازار بزرگ ذینفعان صندوق بازنشستگی کشوری
مشاوره برای سفارشی‌سازی محصول خدمت متناسب با نیاز گروه مخاطب
دسترسی به داده‌های ذینفعان صندوق بازنشستگی کشوری
دسترسی به ابزارهای متنوع ترویج و تبلیغ بین ذینفعان صندوق بازنشستگی کشوری

فهرست