شرکت کنندگان “طرح توانمندسازی شغلی صدف” به سفیران اکوسیستم نوآوری تبدیل خواهند شد

در “طرح توانمندسازی شغلی صدف” آموش نرم، غربالگری برای شناسایی افراد مستعد و جذب حوزه‌های نوآوری مرکز نوآوری صبا بررسی شده است، تفاوت ما با دانشگاه‌ها و بنیاد نخبگان این…
ادامه مطلب
فهرست