صباسامیت

رویداد جامعی است با هدف هم‌افزایی بین فعالان اکوسیستم نوآوری که سالانه توسط مرکز نوآوری صبا برگزار می‌شود.

اهداف سازمانی

اهداف فراسازمانی

ارتقای جایگاه مرکز نوآوری صبا در اکوسیستم نوآوری هم‌افزایی و توسعه ارتباطات بین بازیگران اکوسیستم
معرفی دستاوردهای مرکز نوآوری صبا چاره‌اندیشی برای مسائل پیش روی اکوسیستم نوآوری
شبکه‌سازی و توسعه ارتباطات ارتقای سطح دانش علاقه‌مندان به اکوسیستم نوآوری

بخش‌های‌صباسامیت

1️⃣

سخنرانی‌کلیدی

2️⃣

پنل‌های کاربردی

3️⃣

کارگاه‌های آموزشی

4️⃣

ارائه به سرمایه‌گذار

5️⃣

برنامه‌های تفریحی

فهرست